Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Społeczność ucząca się:#Społeczność, która szeroko promuje kulturę uczenia się#rozwijając efektywnie współpracę lokalną#w całym społeczeństwie i zachęca do nauki#osoby indywidualne i organizacje.
 
Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o.

Zniżka 10% dla członków PIFS

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
ISBN: 978-83-63251-09-3
Liczba stron: 65
Oprawa: Miękka
Format: A4
Cena: 49,00


Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny.
W przypadku rachunkowości i rewizji finansowej takimi podstawowymi tekstami są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjęte przez Komisję Europejską Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wraz z ich interpretacjami, a wkrótce zapewne także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Więcej

Zamkniecie roku 2014
ISBN: 978-83-63251-08-6
Liczba stron: 510
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 1076
Cena: 140,60 zł

Ukazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.
Nowe zaktualizowane wydanie omawia następujące zagadnienia:
• roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
• omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
• zasady szczególne dla jednostek mikro,
• sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
• podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
• terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
• sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.


Kasy fiskalne w praktyce
ISBN: 978-83-63251-07-9
Liczba stron: 106
Oprawa: Miękka
Format: A4
Cena: 56,95 zł


Ukazała się najnowsza książka wydawnictwa Rachunkowość omawiająca zasady ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących (fiskalnych). Przez ponad rok stosowania nowych przepisów o kasach fiskalnych pojawiło się wiele wątpliwości, interpretacji organów podatkowych oraz pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych. W opracowaniu poruszono najważniejsze problemy związane z praktycznym stosowaniem tych regulacji. Zawiera ona odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania , najciekawsze interpretacje orzecznictwo i treść obowiązujących aktów prawnych. Znajdziecie tu też Państwo informacje o projektowanych zmianach, które mają wejść w życie w 2015 r. za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas .
 

ABC płatnika składek ZUS
Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy

ISBN 978-83-63251-06-2
Oprawa: miękka
Cena: 82,00

Opis:
Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, że prawidłowe wykonanie obowiązków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowość przygotowało nową książkę pt.: ABC płatnika składek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedżerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzyńskich, wychowawczych),
• obowiązki przedsiębiorców jako płatników składek ZUS (zasady rozliczeń, opłacania składek, wypełniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga część, składająca się z pytań –odpowiedzi dotyczących szczegółowych zagadnień, oraz część trzecia, zawierająca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania płatników składek.

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Koleśnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowań są specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Spis treści
Wstęp………………………………………………………….
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców i osób współpracujących…
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników………………………………
Podstawa wymiaru i zasady obliczania składek pracowniczych……………
Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników………………………………

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców………..
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od zlecenia……………………………
Ubezpieczenia wypadkowe……………………………
Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek………………………
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem…………………........
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do ubezpieczeń………………………….
Rozliczanie składek za osoby na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych………………………
Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach………………………………
Interpretacje urzędowe …………

Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ……

(tu będzie spis konsultacji)

Rozliczenie podatku po korekcie składek – interpretacje IS……
(tu będzie spis interpretacji)

Spis tabel:
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytułu wykonywania pozarolniczej działalności lub współpracy,
w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń…………………………………………………………………………………………..
Wysokość składek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących……………………………………………………………………………………
Wysokość składki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących………………………………………………………………………………………
Wysokość wynagrodzenia młodocianego………………………………………………………….
Stopy procentowe i finansowanie składek………………………………………………………..
Przychody pracowników nie stanowiące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne……………………………………………………………………………………………..
Różnice między tytułami wyłączeń z podstawy wymiaru składek i z podstawy opodatkowania……………………………………………………………………………………..
Ustalanie wartości w naturze…………………………………………………………………….
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o świadczenie usług (w tym kontrakt menedżerski)
zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niż własny pracodawca w zbiegu z wybranymi
tytułami (najczęstsze zbiegi tytułów)………………………………………………………………
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o świadczenie usług zawarta i wykonywana przez
emeryta lub rencistę na rzecz podmiotu innego niż własny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytułami…………………………………………………………………………………………………..
Przychody, które wyłącza się z podstawy wymiaru składek zleceniobiorców…………………………
po spełnieniu określonych warunków – wybrane pozycje………………………………………………
Przychody, których nie wyłącza się z podstawy wymiaru składek zleceniobiorców…………………
Kalendarium obowiązków wobec ZUS………………………………………………………………
Rachunki bankowe ZUS………………………………………………………………………………
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych……………………………………….
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus…………………………………………………………………
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus………………………………………………………………….

„Zamknięcie roku 2013”
ISBN: 978-83-63251-04-8
Objętość: 512 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2013
Cena: 139,00 zł
To absolutny hit ! – bezkonkurencyjny na rynku wydawniczym w omawianej tematyce.
Corocznie na przełomie października/listopada publikujemy zaktualizowane wydanie, które omawia następujące zagadnienia:
• roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
• omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
• sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
• podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
• terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
• sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

„Vademecum biur rachunkowych”
ISBN: 978-83-63251-00-0
Objętość: 164 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2012
Cena: 86,00 zł
Tytuł został przygotowany w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publikacja obejmujące wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe.
Omawiane tematy to m.in.:
• organizacja pracy biura,
• nawiązywanie kontaktów z klientami i kształtowanie z nimi współpracy,
• przygotowywanie umów o usługi,
• wybieranie i użytkowanie systemów informatycznych,
• opracowywanie dla klientów propozycji ich zasad rachunkowości,
• prowadzenie księgi w systemie on-line,
• postępowanie w razie kontroli podatkowych,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
• kształtowanie wizerunku biura rachunkowego.
Książka posiada wiele ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń o charakterze warsztatowym. Pokazuje jak inni radzą sobie na rynku i jak rozwiązują różne problemy.
W Vademecum biur rachunkowych zamieszczono też opracowania całościowe, poświęcone zasadom: prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń z ZUS.
Autorami opracowań zamieszczonych w Vademecum biur rachunkowych są specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług księgowych lub w współpracy z biurami rachunkowymi.

 „PODATKI 2014 – ZMIANY W VAT, CIT, PIT”
ISBN: 978-83-63251-05-5
Objętość: 104 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2014
Cena: 75,00 zł
Najnowsza nasza propozycja, która ukazała się na rynku w lutym 2014 r.
Książka omawia najnowsze zmiany reguł rozliczania VAT, a także zmiany w zakresie CIT i PIT od dochodów z działalności gospodarczej i od dochodów osobistych.

Czytelnicy znajdą tu nie tylko opis nowych rozwiązań, ale też wskazanie wątpliwości, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz ułatwiające przyswojenie zmian praktyczne przykłady i tabelaryczne zestawienia.

Część zagadnień została przedstawiona w formie odpowiedzi na pytania pojawiające się przy wdrażaniu nowych przepisów.

Uwaga:
Prenumeratorzy miesięcznika „Rachunkowość” na 2014 r. otrzymali tę publikację, bez dodatkowych opłat, w cenie prenumeraty.

„Opłaty ekologiczne w Polsce”
ISBN: 978-83-63251-03-1
Objętość: 72 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2013
Cena: 60,00 zł
Kompleksowe opracowanie, które pozwoli szybko przeprowadzić firmę – niezależnie od rodzaju działalności – przez prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i wnoszenie opłat ekologicznych należą do obowiązków prawie każdego przedsiębiorcy. Wiele podmiotów nie orientuje się jednak dobrze w nakładanych przez prawo obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska.
„Opłaty ekologiczne w Polsce” to praca oparta na kilkudziesięciu obowiązujących aktach prawnych.
W opracowaniu poruszono następujące tematy:
• przepisy prawne z omówieniem,
• szczegółowy wykaz obowiązków informacyjnych,
• zasady naliczania opłat ekologicznych,
• koszty uzyskania przychodu a obowiązki podatkowe,
• aplikacje umożliwiające obliczenie opłat.
Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz samych przedsiębiorców.

„WZORCOWY WYKAZ KONT Z WYJAŚNIENIAMI I WYKAZEM KSIĘGOWAŃ OPERACJI GOSPODARCZYCH”
ISBN: 978-83-926323-1-3
Objętość: 240 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2009
Cena: 99,00 zł
Książka jest adresowana do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości i uwzględnia postanowienia Ksh oraz przepisów podatkowych.
Na WWK składają się:
• zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont;

• wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,

• bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych); operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
- wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
- wymogów wynikających z ustawy o VAT,
- wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

 „Tematy egzaminacyjne (przykładowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów”
ISBN: 978-83-926323-6-8
Objętość: 134 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2010
Cena: 97,00 zł
Książka zyskała uznanie wśród kandydatów na biegłych rewidentów ponieważ ułatwia przygotowanie się do egzaminów
Publikacja zawiera:
• obowiązujące zasady postępowania kwalifikacyjnego,
• wymagania kwalifikacyjne i szczegółowy zakres tematyczny egzaminów,
• przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne z przeprowadzonych egzaminów.

Opracowanie ułatwia przygotowanie się do egzaminów na biegłych rewidentów zarówno na starych zasadach, jak i nowych zasadach.

Książka pozwala zainteresowanym zapoznać się ze sposobami formułowania pytań oraz konstruowania tzw. zadań sytuacyjnych., które zostały opracowane dzięki życzliwości Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

„Inwentaryzacja – zasady i praktyka”
ISBN: 978-83-926323-5-1
Objętość: 204 str.
Format: A4
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2010
Cena: 93,00 zł
Publikacja poświęcona w całości inwentaryzacji – spisowi z natury zasobów, uzgodnieniu sald z kontrahentami, weryfikacji stanów pozostałych kont.
Zawarte w niej opracowania mówią zarówno o tym jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację oraz zawierają pełną informację o obowiązujących w tym zakresie przepisach.
Broszura przynosi bogactwo praktycznych informacji, wskazówek, wzorcowych instrukcji i formularzy pozwalających na właściwe przeprowadzanie inwentaryzacji przez jednostki różnych branż jak i różnej wielkości – duże i małe. Ich adaptacja do warunków danej jednostki oszczędzi pracy, wobec możliwości wykorzystania gotowych wzorców.
Obok opracowań omawiających szczegółowo różne rodzaje i aspekty inwentaryzacji materiałów, towarów w hurcie i detalu, produkcji w toku, w tym budowlanej, środków trwałych, rozrachunków, środków pieniężnych - publikacja zawiera postanowienia ustawy o rachunkowości dotyczące inwentaryzacji uzupełnione o liczne wyjaśnienia uzgodnione z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów a także przepisy o odpowiedzialności pracowniczej.
Osobno naświetlono podatkowe aspekty inwentaryzacji i ujawnionych w jej toku niedoborów i nadwyżek.
Oddając niniejszą broszurę w ręce Czytelników, jesteśmy przekonani, że okaże się ona rzeczywistą pomocą w sprawnym zorganizowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji.

MIESIĘCZNIK – RACHUNKOWOŚĆ

Miesięcznik „Rachunkowość” to miarodajne, aktualne i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

  •  księgowości,
  • podatków,
  • rewizji,
  • finansów.

Nasi prenumeratorzy otrzymują dodatkowo:
• wydawane raz na kwartał publikacje książkowe (m.in. „Podatki 2014 – Zmiany w VAT, CIT, PIT”),
• dołączane do miesięcznika „Rachunkowość" dodatki specjalne (m. in. kalendarium terminów podatkowych, kalendarium obowiązków wobec ZUS, sektorowe wskaźniki finansowe)
• „Audytor" - kwartalnik redagowany przy współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów oraz „Świat Księgowych" - kwartalnik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
• możliwość bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, ubezpieczeń, prawa pracy, rachunkowości opracowywanych przez uznanych ekspertów,
• zniżki na szkolenia i kursy organizowane przez współpracujące z nami firmy szkoleniowe,
• atrakcyjne promocje i rabaty na pozostałe nasze publikacje.

Czyta nas przede wszystkim - choć nie tylko - kierowniczy personel służb finansowo-księgowych, biegli rewidenci oraz księgowi i główni księgowi, którym dostarczamy aktualnych interpretacji i ich zastosowań w praktyce.

Tradycja i nowoczesność !
W tym roku w „Rachunkowości” pisaliśmy już m.in.:

• Kierunki zmian przepisów o rachunkowości - Artykuł Joanny Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów o spodziewanych w najbliższym czasie zmianach w polskim prawie bilansowym.

• Tylko do końca 2014 r. można odzyskać VAT od starych złych długów - Omawiamy z jakich faktur i na jakich zasadach.

• Elektroniczne fakturowanie – korzyści, zagrożenia, warunki - Rygory dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania e-faktur zostały znacznie złagodzone. Warto się im przyjrzeć.

• Jakie finansowe i niefinansowe wskaźniki stosować w sprawozdaniach z działalności - Cenną umiejętnością jest dobór możliwie niewielkiej liczby wskaźników, jednak wystarczająco charakteryzujących sytuację i dokonania jednostki.

• Korekta przychodów i kosztów podatkowych po zmianie ceny - Zagadnienie to, nieuregulowane wprost w przepisach, budzi spore wątpliwości. Autor analizuje najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorcy - Dla przedsiębiorcy nieprowadzącego ksiąg rachunkowych, jednym z ważniejszych źródeł informacji o firmie są ewidencje podatkowe. Czy wynikające z nich dane są przydatne do celów zarządzania?